cat club sopot
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Cat Club Sopot" - Klub Miłośników Kotów zwane w dalszej części Statutu "Klubem"

§ 2

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Klubu jest miasto Sopot.
2. Klub ma prawo należeć do innych organizacji felinologicznych krajowych jak i zagranicznych.
3. Klub o ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych.
4. Klub może posiadać organ prasowy i rzecznika prasowego.
§ 4

1 Klub jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli kotów rasowych opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA KLUBU

§ 6

Celem Klubu jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacja kotów rasowych.

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej (P K R) oraz Międzynarodowego Rejestru Przydomków Hodowlanych (nazw hodowli kotów). 2. Reprezentowanie interesów felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz zagranicznymi organizacjami felinologicznymi.
3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych (wystawach, pokazach, konkursach, sympozjach).
4. Rozwijanie i popieranie działalności wydawniczej i naukowo-badawczej w zakresie felinologii propagandowej w zakresie hodowli kotów rasowych oraz domowych i współpraca z podmiotami sprawującymi opiekę nad zwierzętami.
5. Współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i zagranicą.
6. Organizowanie zebrań, szkoleń, kursów i wykładów.
7. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, instruktorów, stewardów i innych służb pomocniczych.
8. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Klubu ogólnych zasad etycznych związanych z hodowlą kotów.
9. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Klubu.

§ 8

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE KLUBU - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą kotów rasowych.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

3. Członkami Klubu mogą być inne kluby lub federacje zainteresowane przynależnością do Klubu.

4. Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą kotów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Klubu. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
1A. Czynne prawo wyborcze nabywa po rocznym stażu w Klubie
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, szkoleniach itp. organizowanych przez Władze Klubu.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
4. Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
5. Noszenia odznaki organizacyjnej.
6. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu.
7. Brania udziału w posiedzeniach organów Klubu, na których są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby.

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu, w tym sumiennego wykonywania zadań powierzonych mu przez organy Klubu.
2. Przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Przestrzegania zasad etyki w tym zasad etyki hodowcy.
4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 punkty 2 do 6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w Statutowych Władzach Klubu.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu.
4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy. Ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zobowiązań.

4. Wykluczenia z Klubu na skutek:
a) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad Statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
b) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

5. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Klubu, która członkostwo nadała.

§ 15

W przypadku określonym w § 14 pkt. 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w § 14 pkt. 4 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 16

Ponowne przyjęcie do Klubu członka wykluczonego uchwałą Sądu Koleżeńskiego, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV
NACZELNE WŁADZE KLUBU

§ 17

Naczelnymi władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

2. Władze naczelne kierują działalnością Klubu.
3. Uchwały Władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Naczelne władze Klubu działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie regulaminami i uchwałami.
5. Naczelne władze Klubu są wybierane w głosowaniu tajnym.
6. Kadencja naczelnych władz Klubu trwa trzy lata.
7. Członek Klubu może pełnić funkcje tylko w jednym organie władzy Klubu.
8. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz Klubu, organ Klubu ma prawo dokooptowania jednej osoby. Osoba ta wybierana jest do danego organu władzy z listy wyborczej ostatniego Walnego Zebrania Członków, w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów.

Walne Zebranie Członków.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo - wyborcze, co trzy lata, najpóźniej do 31 maja.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w pkt. 7 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w trybie i terminie przewidzianym w statucie, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. określenia głównych kierunków działania Klubu,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalenie regulaminów władz Klubu,
4. uchwalanie budżetu,

5. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku, którego wartość przekracza jednorazowo 10 tys. zł.
6. wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Klubu.
8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władzy,
10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz uchwał Sądu Koleżeńskiego,
11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
12. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym:
A. Prezes
B. Sekretarz
C. Wiceprezes do spraw Organizacyjnych
D. Wiceprezes do spraw Finansowych
E. Wiceprezes do spraw Hodowlanych

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego. W przypadku majątku, którego wartość przekracza 10 tys. zł wymagana jest akceptacja Walnego Zebrania Członków
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie walnego zebrania członków
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) ,
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,
13. składanie sprawozdań z swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. W przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy osób niebędących członkami Klubu, w szczególności: prawników, lekarzy weterynarii, księgowych.
4. Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
5. Zalecenia Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały winny być rozpatrzone i wykonane niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 21 dni od daty doręczenia ich na piśmie.
6. O wszelkich zwłokach oraz przyczynie nie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie, Komisja Rewizyjna winna być powiadomiona na piśmie.

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Klubu,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

Sąd Koleżeński

§ 26

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 27

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 28

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami i pomiędzy członkami a władzami Klubu,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał władz Klubu ze statutem.

§ 29

W przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy Sąd Koleżeński może korzystać z pomocy osób nie będących członkami Klubu, w szczególności: prawników, lekarzy weterynarii, księgowych.

§ 30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4. wykluczenia z Klubu.

§ 31

Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

§ 32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej,

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłatę wpisową oraz składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa: Przewodniczący i Sekretarz.
2. W przypadku oświadczeń woli dotyczących praw majątkowych Klubu, wymagany jest oprócz podpisu Przewodniczącego i Sekretarza także podpis Skarbnika Klubu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I Rozwiązanie Klubu

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18ust.
3 należy załączyć projekty statutu oraz stosownych uchwał. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35

1. Członkowie Klubu mogą być zawiadamiani o terminach posiedzeń i porządku obrad organów władzy przez umieszczenie na stronie internetowej Klubu stosownego ogłoszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie, a w szczególności doręczeń, wezwań, terminów, protokółów zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 36

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Rozdział VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 37

1. Ustala się, że §11 pkt. 1A obowiązuje od 01.01.2006.

cat club sopot
Cat Club Sopot

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94
81-701 SOPOT 1, skrytka pocztowa 16
e-mail: biuro@catclub-sopot.pl
url: www.catclub-sopot.pl

KRS 0000239934 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
REGON: 220089917; NIP: 5851417501
Konto bankowe: Bank PKO SA 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517
© cat club sopot | wizyt: | projekt i wykonanie: flat face studio