cat club sopot
I.
Termin i charakter Walnego Zebrania Cz這nk闚

1.

Walne Zebranie Cz這nk闚 jest najwy窺z w豉dz Klubu

2.

Termin Walnego Zebrania ustala uchwa陰 Zarz康 Klubu

3.

1. Porz康ek Walnego Zebrania musi by zgodny z wys豉nym do cz這nk闚 Klubu zawiadomieniem.

2. Powiadomienie o terminie i porz康ku obrad WZC mo瞠 odbywa si listownie, poczt elektroniczn, SMS-ami, og這szeniem na klubowej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyj皻y spos鏏.

4.

Walne Zebranie Cz這nk闚 nie mo瞠 zmieni swojego charakteru i odbywa si zgodnie ze Statutem.

5.

Porz康ek obrad WZC proponuje Zarz康 Klubu a zatwierdza Walne Zebranie Cz這nk闚.

6.

Walne Zebranie Cz這nk闚 jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno軼i minimum po這wy uprawnionych do g這sowania, a w drugim terminie bez wzgl璠u na liczb obecnych.

II.
Uczestnicy WZC

7.

W Walnym Zebraniu Cz這nk闚 udzia bior, z g這sem decyduj帷ym Cz這nkowie Klubu, a z g這sem doradczym osoby zaproszone przez Zarz康.

8.

Cz這nkowie Klubu po stwierdzeniu swojej obecno軼i podpisem na li軼ie, otrzymuj mandat numerowany uprawniaj帷y do g這sowania.

III.
W豉dze WZC

9.

Walne Zebranie otwiera Prezes lub Sekretarz Zarz康u, a nast瘼nie Cz這nkowie dokonuj wyboru Przewodnicz帷ego Zebrania. Wybory odbywaj si spo鈔鏚 zaproponowanych kandydat闚 w g這sowaniu jawnym.

10.

Przewodnicz帷y WZC kieruje obradami zgodnie z zatwierdzonym przez Cz這nk闚 porz康kiem obrad i regulaminem. Zatwierdzonego porz康ku obrad nie mo積a zmieni w czasie trwania WZC.

11.

Przewodnicz帷y WZC zarz康za przeprowadzenie wybor闚 Komisji Walnego Zebrania:

- Komisji Skrutacyjnej w sk豉dzie 2-3 cz這nk闚, cz這nkowie tej komisji nie mog kandydowa do w豉dz Klubu
- Protokolanta WZC

12.

Do zakresu prac Komisji Skrutacyjnej nale篡:

- sprawdzenie listy obecno軼i i stwierdzenie prawomocno軼i WZC
- obliczanie g這s闚 w oparciu o list obecno軼i z uwzgl璠nieniem wa積o軼i oddanych g這s闚
- og豉szanie wynik闚 g這sowa nad wnioskami lub wyboru do W豉dz
- sporz康zenie protoko逝 z g這sowa

13.

Do zakresu prac Protokolanta nale篡:
- zarejestrowanie tre軼i zg這szonych uchwa lub wniosk闚
- przedstawienie zg這szonych uchwa lub wniosk闚
- sporz康zenie protoko逝 z uwzgl璠nieniem zatwierdzonych uchwa i wniosk闚.

Wnioskodawc mo瞠 by tylko Cz這nek Klubu.

14

Wyniki swej pracy Komisja przedstawia w formie protoko逝 ko鎍owego podpisanego przez wszystkich cz這nk闚 Komisji w dniu zako鎍zenia WZC. Protoko造 wraz z za陰cznikami stanowi integralna cze嗆 ko鎍owego protoko逝 WZC.

IV.
Przebieg WZC

15.

Obradami WZC kieruje Przewodnicz帷y, kt鏎y udziela g這su dyskutantom w kolejno軼i zg這sze.

16.

Cz這nkowie, kt鏎zy chc wzi望 udzia w dyskusji nad okre郵onym punktem porz康ku WZC zg豉szaj si kolejno do Przewodnicz帷ego.

17.

Przewodnicz帷y zamyka dyskusj po wyczerpaniu listy zg這szonych do dyskusji lub po podj璚iu przez WZC wniosku formalnego o zamkni璚iu dyskusji.

18.

WZC mo瞠 ustali ograniczenie czasu wypowiedzi w postaci limitu czasu na wypowied.

19.

W sprawach formalnych mog zabiera g這s jedynie dwie osoby, jedna popieraj帷a, a druga sprzeciwiaj帷a si wnioskowi.

20.

Za sprawy formalne uwa瘸 si wnioski dotycz帷e:

- zmiany i uzupe軟ienia porz康ku obrad
- prowadzenia i zamkni璚ia obrad
- odebrania g這su
- zarz康zenia g這sowania
- dyskusji, ograniczenia czasu, jej przebiegu i zamkni璚ia
- zarz康zenia przerw.

21.

Przewodnicz帷y WZC poddaje pod g這sowanie wnioski i projekty uchwa.

22.

Decyzje podejmowane w wyniku g這sowania zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 Cz這nk闚 obecnych na sali. Przy r闚nej liczbie g這s闚 Przewodnicz帷y zarz康za 5 minutow przerw i ponowne g這sowanie.

V.
Zasady przeprowadzania wybor闚 W豉dz Klubu na WZC
23.

WZC o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa si zgodnie z uchwa陰 Zarz康u i postanowieniami Statutu.

24.

Na WZC o charakterze sprawozdawczo-wyborczym w g這sowaniu wybiera si w豉dze Klubu w liczbie przewidzianej w Statucie Klubu.

25.

Wybory w豉dz Klubu s tajne.

26.

Zg這szenie kandydata do w豉dz Klubu nast瘼uje bezpo鈔ednio na zebraniu, po ustnej zgodzie zg這szonego. W odniesieniu do cz這nk闚 nie uczestnicz帷ych z wa積ych przyczyn losowych w WZC wymagana jest ich pisemna zgoda na kandydowanie, kt鏎a mo瞠 by przyj皻a lub odrzucona przez WZC.

27.

Lista proponowanych kandydat闚 zg這szonych przez ust瘼uj帷y Zarz康 mo瞠 by uzupe軟iona o dowoln liczb kandydat闚 z sali.

28.

Osoby zg豉szane jako kandydaci do w豉dz musz by Cz這nkami Klubu i posiada co najmniej roczny sta cz這nkowski w Klubie. *)

29.

Je瞠li w stosunku do kt鏎egokolwiek z zaproponowanych lub zg這szonych kandydat闚 zostanie zg這szony sprzeciw, Cz這nkowie po przedyskutowaniu decyduj wi瘯szo軼i g這s闚 czy pozostawi dan kandydatur na li軼ie.

30.

Cz這nkowie g這suj帷 na kandydat闚 z przedstawionej listy oddaj sw鎩 g這s wpisuj帷 ich nazwiska na kart g這sowania.

31.

Warunkiem wa積o軼i oddanego g這su jest wpisanie na kart do g這sowania liczby os鏏 zgodnie z 24 niniejszego regulaminu.

32.

Za wybranych do w豉dz Klubu uwa瘸 si tych kandydat闚, kt鏎zy uzyskali kolejno najwi瘯sz liczb g這s闚.

33.

Je瞠li dw鏂h lub wi璚ej kandydat闚 otrzyma tak sam liczb g這s闚, powoduj帷 tym samym przekroczenie liczby wybieranych os鏏 zarz康za si ponowne g這sowanie w stosunku tylko do tych kandydat闚.

34.

W豉dze Klubu powinny ukonstytuowa si w dniu WZC, jednak nie p騧niej ni w ci庵u 7 dni od wyboru.

VI.
Zako鎍zenie WZC

35.

Przebieg WZC mo瞠 by rejestrowany i utrwalany za pomoc urz康ze audio i video.

36.

Z obrad WZC sporz康za si protok馧, kt鏎y podpisuj cz這nkowie Komisji Skrutacyjnej i Przewodnicz帷y WZC w terminie 30 dni od zako鎍zenia obrad. Protok馧 ten stanowi zatwierdzenie przebiegu WZC.

37.

Protok馧 jest do wgl康u w biurze Klubu i na stronie internetowej Klubu.

VII. Tryb podejmowania uchwa

38.

Uchwa造 WZC podejmowane s w g這sowaniu tajnym lub jawnym, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i na Sali co najmniej po這wy uprawnionych do g這sowania cz這nk闚 uczestnicz帷ych w WZC, z wy陰czeniem 36 Statutu CCS.

39.

W przypadku braku wymaganego quorum na sali, Przewodnicz帷y zarz康za 5 minut przerwy i powt鏎ne g這sowanie nad stosown uchwa陰, bez wzgl璠u na liczb os鏏 uprawnionych go g這sowania obecnych na sali, z wy陰czeniem 36 Statutu CCS.

40.

Przyj璚ie zmian postanowie niniejszego regulaminu nast瘼uje w formie uchwa造 na drodze g這sowania zwyk豉 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i, co najmniej po這wy os鏏 uprawnionych do g這sowania na WZC.

VIII.
Przepisy przej軼iowe

41.

Zgodnie ze Statutem Klubu 28 niniejszego regulaminu wchodzi w 篡cie z dniem 2006.01.01 *)

42.

37 niniejszego regulaminu w cz窷ci dotycz帷ej publikacji na stronie internetowej wchodzi w 篡cie z dniem 2006.01.01

Zatwierdzono na WZC w dniu 2005.10.09

cat club sopot
Cat Club Sopot

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94
81-701 SOPOT 1, skrytka pocztowa 16
e-mail: biuro@catclub-sopot.pl
url: www.catclub-sopot.pl

KRS 0000239934 w S康zie Rejonowym w Gda雟ku
REGON: 220089917; NIP: 5851417501
Konto bankowe: Bank PKO SA 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517
© cat club sopot | wizyt: | projekt i wykonanie: flat face studio