cat club sopot
Procedura obiegu dokumentów hodowlanych FPL

Procedura zgłaszania na zagraniczną wystawę

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych Rumia 2022

Zarząd Cat Club Sopot i Zespół Organizacyjny serdecznie zaprasza na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych Rumia 2022.
Wystawa odbędzie się w dniach 15-16 październik 2022
Więcej informacji!!


Zarząd Cat Club Sopot

Zarząd Cat Club Sopot zaprasza do Klubu na dyżury członków Zarządu w 2019 roku. Ostatni czwartek miesiąca w godz. 16-18. Adres: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94 wejście od sklepu Alma.Adres do korespondencji:

Cat Club Sopot
ul. Jagiełły 4D/29
83-110 TczewUwaga! Przypominamy, że z dniem 1.01.2016 następują znaczące zmiany w regulaminie wystawowym FIFe odnośnie podziału ras na kategorie.
Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami >>>plik pdf<<<Przypominam wszystkim hodowcom, że do 30 listopada należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2016r. PIT’a można pobrać np. tutaj (wersja 11). Od 1 stycznia 2016 r zmienia się termin składania PIT-6 (zostanie wydłużony i będzie można składać PIT do 20 stycznia).
________________________________________
Skrócona instrukcja wypełniania:
PIT-6 wypełniamy za rok 2016, w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać „Hodowla kotów rasowych”, w pole 41 (numer działu) wpisujemy „85”, a w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A, B i C.
________________________________________
Zmiany od 1 stycznia 2016 r [źródło]
„Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego. W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają podatnicy, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu. Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają również podatnicy obowiązani do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Od dnia 1 stycznia 2016 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych będą ustalać podatnicy, którzy zgodnie z przepisami o rachunkowości są obowiązani do prowadzenia tych ksiąg. Podatnicy, którzy w 2016 r. będą ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu wynikającego z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Zaliczki te nie będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego. Aktualnie trwają prace nad określeniem nowego wzoru deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), w którym uwzględnione zostaną zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
________________________________________
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów [źródło]
„Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Jeżeli natomiast dochód z wymienionych działów ustalany jest na podstawie ksiąg, w podanym terminie podatnicy składają urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. Wspomniane obowiązki wynikają z przepisów art. 43 ust. 1 i 2 updof, w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie jednak w życie nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699). Wraz z jej wejściem w życie uchylony zostanie ust. 2 w art. 43 updof, co oznacza zniesienie obowiązku składania deklaracji w odniesieniu do tych podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg. Z kolei podatników ustalających dochody z tego źródła przy zastosowaniu norm szacunkowych dotyczył będzie zmieniony termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L). Wspomnianą deklarację będą oni obowiązani składać do 20 stycznia danego roku podatkowego, a nie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Mając na uwadze, że ustawa nowelizująca z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza zmiany z mocą od 1 stycznia 2016 r., a jednocześnie przepis art. 43 ust. 1 i 2 updof będzie funkcjonował w dotychczasowym brzmieniu do końca 2015 r., powstaje pytanie, czy podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą w terminie do 30 listopada 2015 r. dopełnić obowiązku złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L na 2016 r.? Z odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa nadesłanej 1 września 2015 r. przez Ministerstwo Finansów wynika, że rozstrzygając o obowiązku podatników, należy kierować się zasadą, że przepisy późniejsze, (choć jeszcze nie obowiązują) uchylają wcześniejsze. W odpowiedzi tej czytamy, że: „Ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy art. 1 pkt 3 i pkt 4 dokonano zmiany art. 43 oraz art. 44 ustawy PIT, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. Zmiana art. 43 ustawy PIT oznacza, że deklarację o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, składać będą wyłącznie podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Podatnicy ci, zaliczki miesięczne będą wpłacać według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie zmieniony został termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym, z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia tego roku podatkowego. Zatem w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku, przedmiotową deklarację obowiązani są złożyć podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalać będą przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, co potwierdza art. 6 ustawy nowelizującej. Natomiast podatnicy, którzy w 2016 roku ustalać będą dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg, nie składają w ogóle deklaracji. Zaliczki na podatek dochodowy będą obliczać sami, według zasad, jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”.”W dniu 31.01.2010 roku Zarząd CCS podjął uchwałę następującej treści: Dokumentacja do Biura Rodowodowego będzie wysyłana z chwilą zaksięgowania na koncie klubowym należności za składane dokumenty oraz uregulowane należności wobec Klubu, na Bank Pekao S.A. nr. konta: 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517.DOKUMENTY DO BIURA RODOWODOWEGO WYSYŁANE SĄ W KAŻDY WTOREK

UWAGA: W ZWIĄZKU Z NOWYMI PROCEDURAMI ZMIANY CZŁONKA KLUBU poniżej przedstawiamy do pobrania: Podanie członka indywidualnego o zmianę stowarzyszenia w FPL.


Zgłoszenie danych osobowych do FPL cat club sopot
ZAKUP KOTA to poważna decyzja i wybór czworonożnego przyjaciela na całe życie. Zanim się zdecydujesz przeczytaj poniższą ulotkę, pomoże ci to wyborze kota oraz hodowli. Jeśli nadal będziesz miał pytania dzwoń do nas, chętnie na nie odpowiemy. Ulotka powstała z inicjatywy hodowców zrzeszonych w federacjach członkowskich WCC. Bardzo dziękujemy grupie fantastycznych osób za udostępnienie ulotki.


Po kliknięciu obrazek otworzy się w nowym oknie w pełnym rozmiarze.cat club sopot
Cat Club Sopot

83-207 Ciecholewy, Ciecholewy 8
e-mail: biuro@catclub-sopot.pl
url: www.catclub-sopot.pl

KRS 0000239934 w S±dzie Rejonowym w Gdańsku
REGON: 220089917; NIP: 5851417501
Konto bankowe: Bank PKO SA 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517
© cat club sopot | wizyt: | projekt i wykonanie: flat face studio